Praktische zaken

Praktische zaken van A tot Z

Hier vindt u allerlei praktische zaken uit het alledaagse leven bij ons op school op een rijtje. Heeft u nog meer vragen? Loop dan langs bij één van de leraren op school of kijk op de website.

Belangrijke adressen en contactgegevens

Bestuur Octant

Directeur-bestuurder
dhr. H. Bosma (per 1 oktober 2021)
Gildeweg 7b,
2632 BD Nootdorp

015-3614698
info@octant.nl
www.octant.nl

School

Octantschool Beatrix
Julianalaan 2,
2641HC Pijnacker

015 3698718 (bereikbaar vanaf 7.30 uur)
info.beatrix@octant.nl
www.beatrix-octant.nl

De namen van de huidige leden van de Medezeggenschapsraad en Ouderraad kunt u op onze website vinden onder samenwerking met ouders.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon
Wies Vink
wvink6161@gmail.com

Inspectie van het onderwijs
0800-8051 (gratis)
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

JGZ Zuid-Holland West
Jeugdarts ZHW
Ellen van der Linden
088-054 99 99
info@jgzzhw.nl
www.jgzzhw.nl

Landelijke klachtencommissie
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070-3861697
info@klachtencommissie.org

Meldcode kindermishandeling
www.meldcode.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900-1113111 (lokaal tarief)
www.meldcode.nl
 

PPO Delflanden
Buitenhofdreef 8
2625 XR Delft
015-2568710
helpdesk@ppodelflanden.nl
www.ppodelflanden.nl

Overige zaken

Avond4daagse
Beatrix neemt elk jaar deel aan de avond4daagse. Deze deelname wordt georganiseerd door de ouderraad. De vaste loopavonden zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op vrijdagavond wordt het wandelevenement traditiegetrouw afgesloten met de uitreiking van de medailles op ons schoolplein.

Fietsen naar school
Leerlingen die verder van school wonen, kunnen met de fiets naar school komen. In verband met de beschikbare ruimte voor fietsen, vragen we kinderen alleen op de fiets te komen als het echt nodig is.

Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen worden geruime tijd bewaard. Als de bak vol is, wordt de inhoud geschonken aan een goed doel. U vindt de bak bij de kleuteringang.

Goede doelen
Eens per jaar voert Octantschool Beatrix actie voor mensen die het minder goed hebben dan wij. Daarbij hebben we een voorkeur voor initiatieven vanuit de plaatselijke gemeenschap die betrekking hebben op kinderen of jongeren.

Gymles
De gymlessen worden door een vakleerkracht gegeven op dinsdag, donderdag en vrijdag. Aan kinderen die deodorant gebruiken, vragen we een roller of stick mee te nemen, geen spuitbus. Tijdens de gymles dragen de kinderen gymschoenen, een gympak of korte broek met T-shirt.

Hoofdluis
Na elke vakantie worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Mocht er thuis hoofdluis geconstateerd worden, dan vragen we ouders hun kind eerst te behandelen voordat het weer naar school komt. Meld elk geval van hoofdluis aan de leerkracht.

Levensbeschouwing
Beatrix is een ontmoetingsschool, die werkt vanuit de christelijke traditie. Een belangrijke taak is de overdracht van het culturele erfgoed in de breedste zin van het woord. De leerkrachten begeleiden de kinderen actief bij hun ontdekkingstocht naar de eigen identiteit. Ze geven betekenis aan Bijbelse kernbegrippen. Belangrijk daarbij is een levendige en open communicatie op het gebied van levensbeschouwing met iedereen die bij de school betrokken is.

Ouderbijdrage
Beatrix vraagt ouders om een vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten als feestdagen, schoolreisjes, sportdagen en het schoolkamp van groep 8. De ouderbijdrage bedraagt minimaal € 40, -per kind per schooljaar. Dit bedrag is niet dekkend voor alle kosten. U mag (graag zelfs!) altijd meer overmaken. Per schooljaar wordt bekeken waaraan het extra binnengekomen geld wordt besteed. Indien u een eigen overschrijving wilt gebruiken: het rekeningnummer van de ouderraad van Beatrix is NL06 RABO 0306 2163 37. Vermeld duidelijk dat het om de ouderbijdrage gaat en voor welk kind uit welke groep er betaald wordt. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet.

Privacy
Wij nemen privacy serieus. De school gebruikt persoonsgegevens alleen om onderwijs te kunnen geven. Informatie over u en uw kind wordt dus alleen gebruikt voor doelen die hiermee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het inschrijven op school, het dagelijks lesgeven en het bijhouden van de prestaties op school. De school heeft privacyregels opgesteld. Deze regels zijn opgenomen in een privacyreglement en voldoen aan nationale en internationale privacywetgeving. U kunt dit reglement bekijken op de website van Octant (www.octant.nl/privacy). Hierin staat welke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen, wie toegang heeft tot de gegevens en hoe we de informatie beschermen. Voor een aantal verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind hebben wij uw toestemming nodig. Zo stellen wij bijvoorbeeld vragen over het gebruik van beeldmateriaal waar uw kind op voorkomt. Hiertoe ontvangt u jaarlijks de vraag om de voorkeuren in Parro aan te geven. 

Schoolkerkdienst
Elk schooljaar zijn we te gast in één van de PKN kerken in Pijnacker, de Ontmoetingskerk of de Dorpskerk. Ook vieren we elk jaar het paasfeest of het kerstfeest in één van deze kerken.

Schoolreis/schoolkamp
Elk jaar gaat groep 1 t/m 7 met de bus op schoolreis. Groep 8 gaat op schoolkamp. Wij gaan daarvoor naar een vaste locatie in Otterlo. De kosten worden vanuit de ouderbijdrage betaald.

Schorsing en verwijdering
In zeer uitzonderlijke gevallen kan het schoolbestuur besluiten een leerling te schorsen of te verwijderen van school. Het gaat dan om een leerling die herhaald wangedrag vertoont en onmiskenbaar een negatieve invloed heeft op een goed verloop van de gang van zaken op school. Beatrix heeft een protocol opgesteld met hierin de procedure die we volgen bij een eventuele schorsing. Dit document is op te vragen bij de directie.

Sponsoring
Als school hebben we steeds meer aanvullende financiering nodig, bijvoorbeeld voor speelmaterialen. Sponsoractiviteiten zijn dus zeker welkom, zolang ze geen invloed hebben op het leerproces en geen geestelijke of lichamelijke schade aanbrengen aan leerlingen of leerkrachten. Daarom is bijvoorbeeld reclame voor alcoholgebruik en roken niet toegestaan.

Stage
Ieder schooljaar begeleiden onze leerkrachten stagiair(e)s. Deze studenten van Hogeschool Inholland geven één of twee dagen per week les in de groepen. Dit gebeurt onder de verantwoording van de groepsleerkracht of begeleider.

Bestuur en toezicht Octant
Beatrix is onderdeel van het schoolbestuur Octant. Bestuur en toezicht zijn vormgegeven volgens het “Raad van Toezichtmodel”. Hierbij is sprake van een organieke scheiding tussen het College van Bestuur als bevoegd gezag en de Raad van Toezicht als intern toezichthouder.

Voorzitter College van Bestuur
Dhr. Harry Bosma


Toezichthouders:
Dineke Melker (voorzitter)
Jessica van Ruitenburg (vice voorzitter)
Natascha Niemeijer (lid)
Antoinette de Graaf- Driesen (lid)
Vincent den Boer (lid)

Verjaardagen
Als uw kind jarig is, wordt dit uitgebreid gevierd in de klas. Uw kind mag trakteren en legt de verjaardagskaart daarna in de personeelskamer. Het is dan zeker dat alle leerkrachten er een wens op schrijven. Om teleurstellingen te voorkomen, vragen we u om uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes niet in de klas, maar buiten op het plein aan de uitgenodigde kinderen uit te delen.

Zindelijkheid
Wij gaan er vanuit dat uw kind, als het vier jaar is en bij ons op school gaat starten, zindelijk is en in een voldoende mate zelfstandig het toilet kan bezoeken. Natuurlijk letten wij erop dat uw kind, indien nodig, bijtijds naar het toilet gestuurd wordt. Soms gebeurt er nog wel eens een ‘ongelukje’. Dit is echt niet erg en we zullen uw kind natuurlijk verschonen. De kleding van school verwachten we daarna weer schoon terug op school.