Vakken

Op onze school is veel aandacht voor leren lezen, rekenen en talentontwikkeling. Daarnaast zijn er in alle klassen ook leuke, leerzame activiteiten en projecten. Zo ontwikkelen onze leerlingen zich op veel verschillende, belangrijke gebieden. 

Lesaanbod

We wisselen de lessen voor taal en rekenen af met ontdekkend en spelenderwijs leren. Zo zorgen we voor een uitdagend en dynamisch lesaanbod, voor ieder leerjaar. 

Kleutergroepen

Met een vast dagritme geven we onze jongste leerlingen structuur, veiligheid en zekerheid. De eerste twee jaar is er volop tijd om spelenderwijs te wennen aan school en kennis te maken met taal, rekenen en schrijven. De jongste kinderen starten in de instroomgroep. Vooral in het begin van de schooltijd staat in deze groep de veilige huiskamersfeer centraal. Als kinderen gewend zijn, stromen zij door naar een van de twee gemengde kleutergroepen. Hier zitten kinderen van vier en vijf jaar bij elkaar. In zo’n gemengde groep kunnen kinderen zich op eigen niveau en in eigen tempo ontwikkelen.

Vakken vanaf groep 3

In groep 3 tot en met 8 krijgen alle kinderen een vast vakkenpakket aangeboden, dat u in de tabel hiernaast vindt.

Vak
Groep Methode
Lezen
Groep 3 Veilig Leren Lezen, Kim versie
Groep 4-8 Estafette, Nieuwsbegrip XL
Taal
Groep 1-2 Schatkist
Groep 3 Veilig Leren Lezen, Kim versie
Groep 4-8 Taalverhaal.nu
Schrijven
Groep 3-5 Pennenstreken verbonden schrift
Rekenen
Groep 1-2 Schatkist en Getal en Ruimte Junior
Groep 3-8 Getal en Ruimte junior
Wereldoriëntatie
Groep 3-8 BLINK
Levensbeschouwing
Groep 1-8 Kind op maandag
Engels
Groep 1-8 Take it easy
Expressievakken
Groep 1-8 o.a. Moet Je Doen. De school maakt gebruik van Kunstmenu, een regionaal aanbod aan kunst- en cultuuractiviteiten
Bewegingsonderwijs
Groep 1-2 Bewegingsonderwijs door T4T en de leerkracht
Groep 3-8 Bewegingsonderwijs door een vakleerkracht
Huiswerk
Groep 6-8 Met vaste regelmaat huiswerkopdrachten ter voorbereiding op het middelbaar onderwijs
*In de groepen 1 tot en met 8 worden computer en iPad ingezet bij lezen, taal, rekenen en wereldoriëntatie. De school beschikt over WiFi en een eigen internet netwerk. In alle groepen wordt structureel aandacht besteed aan de doorlopende leerlijn mediawijsheid. De leerlingen krijgen te maken met een media aanbod in de breedste zin. We stimuleren dat de kinderen bij mediawijsheid vanuit een kritische houding zich bewust worden van de mogelijkheden van media om vanuit die mogelijkheden vervolgens afgewogen keuzes te kunnen maken.