Sfeer & veiligheid

Beatrix is een prettige en veilige leeromgeving voor iedereen. Dat is de basis. Daarom hebben we afspraken gemaakt die de fijne sfeer stimuleren en de veiligheid waarborgen.

 

In en rond de school Beatrix Octant

In en rond de school

Beatrix werkt actief aan een positieve sfeer in elke groep. In positieve groepen komt pesten namelijk nauwelijks voor. Een goede sfeer draagt in hoge mate bij aan de ontwikkeling van kinderen. Daarom werkt Beatrix met de methode ‘Grip op de groep’ en met Kwink. De eerste zes weken van het schooljaar stellen de kinderen samen positieve groepsafspraken op. Tijdens het schooljaar wordt regelmatig stilgestaan bij de betekenis van deze afspraken. Ook hebben wij bewust gekozen voor een groen speelplein, dat een fijne sfeer geeft en kinderen de mogelijkheid biedt een rustig plekje op te zoeken als zij hieraan behoefte hebben. 

In en rond de school Beatrix Octant

Ziekmelden en verlof

Wanneer uw kind ziek is, verzoeken wij u dat vóór 8:30 uur telefonisch te melden. De school is vanaf 8:00 uur telefonisch te bereiken. Ook als uw kind later op school komt vanwege bijvoorbeeld een doktersbezoek ontvangen wij daarover graag van tevoren bericht. In enkele gevallen kunt u verlof aanvragen voor uw kind, u moet hiervoor een formulier invullen. Het formulier is af te halen bij de balie van school. Aanvraagformulieren voor extra verlof kunt u hier downloaden.

Ziekmelden en verlof Beatrix Octant
Klachtenregeling Beatrix Octant

Klachtenregeling

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school zullen in onderling overleg op een juiste wijze worden afgehandeld. Als dat niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. De contactpersonen op school zijn Linda Bon (l.bon@octant.nl) en Els Qualm (e.qualm@octant.nl). Voor alle Octantscholen is Wies Vink de externe vertrouwenspersoon. Zij is te bereiken via wvink6161@gmail.com. Deze personen hebben geheimhoudingsplicht en verwijzen u door naar de juiste persoon of instantie.

Klachtenregeling Beatrix Octant

Gezondheid en veiligheid

School moet een veilige omgeving zijn voor uw kind en u, daarom hebben wij hiervoor een duidelijk beleid. Zo wordt uw kind tijdens de schoolperiode een paar keer uitgenodigd voor een onderzoek door schoolarts van de GGD. Hierover wordt u vooraf altijd geïnformeerd. Ook is er een maatschappelijk werker aan onze school verbonden die ouders, kinderen en leerkrachten ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met de school, opvoeding of de thuissituatie. Daarnaast werkt Beatrix met de meldcode kindermishandeling en de landelijke verwijsindex. Dit is een wettelijke verplichting voor alle organisaties die met kinderen en volwassenen werken. Meer informatie hierover vindt u op www.meldcode.nl.

Verder hebben wij vaste richtlijnen voor het geval dat de sirene gaat. Alle kinderen blijven binnen en ramen, deuren en eventuele luchtverversing worden afgesloten. De kinderen wachten in hun klas samen met hun leerkracht op nadere instructies van de brandweer/politie/gemeente. Op een dergelijk moment kunt u het beste nadere instructies afwachten, bereikbaar blijven en de media volgen. U kunt uw kind dan namelijk niet ophalen van school. Daarnaast is er door het bestuur een collectieve schoolongevallen verzekering afgesloten voor alle kinderen. Bij schade tijdens het verblijf op school, het van en naar school gaan, tijdens excursies en andere schoolactiviteiten spreekt u eerst uw eigen verzekering aan. In het geval dat deze niet uitkeert, dan kunt u met ons contact opnemen.